หน้าแรก

คลังสื่อนวัตกรรม

SRT Innovation

โรงเรียนสิริรัตนาธรภายใต้การนำของ ดร.สายัณห์ ต่ายหลี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มีวิสัยทัศน์การบริหารและการจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล จึงเห็นสมควรให้มีคลังสื่อนวัตกรรม DLIT (Distance Learning Information Technology) เพื่อเป็นเครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจร

ค้นหาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์


กลุ่มสาระการเรียนรู้